Centrum Tenisowe Jakubowo

602-339-784

Rezerwacja kortów online

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KORTÓW CENTRUM TENISOWEGO JAKUBOWO OLSZTYN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 4 MAJA 2020R. W TRAKCIE TRWANIA PANDEMII COVID-19

1.ZGODNIE Z WYTYCZNYMI MINISTRA SPORTU NA JEDNYM KORCIE MOGĄ PRZEBYWAĆ MAX. 4 OSOBY.

2.OBOWIĄZUJE DEZYNFEKCJA RĄK PRZED WEJŚCIEM NA KORT ORAZ PO JEGO OPUSZCZENIU (PŁYN DEZYNFEKCYJNY ZNAJDUJE SIĘ PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM NA OBIEKT RAZ W TOALETACH).

3.CZAS WYNAJMU KORTU MUSI OBEJMOWAĆ PRZEZNACZENIE KOŃCOWYCH 5 MIN. NA JEGO KONSERWACJĘ, OPUSZCZENIE KORTU I UMOŻLIWIENIE JEGO BEZKOLIZYJNE ZAJĘCIE PRZEZ NASTĘPNYCH UŻYTKOWNIKÓW (KOLEJNI GRACZE WCHODZĄ NA KORT DOPIERO PO JEGO CAŁKOWITYM OPUSZCZENIU PRZEZ POPRZEDNIKÓW).

4.ZALECANY JEST PRZYJAZD NA KORT JUŻ W STROJU SPORTOWYM Z POWODU OGRANICZONYCH MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z SZATNI ORAZ NATRYSKÓW.

5.KLUB NIE UDOSTĘPNIA SPRZĘTU TENISOWEGO NA ZASADZIE WYPOŻYCZALNI.

6.SUGERUJEMY OZNACZENIE PIŁEK BĘDĄCYCH W UŻYCIU NA DANYM KORCIE.

7.ZALECAMY DOKONYWANIE REZERWACJI KORTÓW ONLINE (PRZEZ STRONY KORTY.OLSZTYN.PL LUB TWOJ TENIS.PL) LUB TELEFONICZNIE (602339784) ORAZ DOKONYWANIE PŁATNOŚCI ONLINE LUB KARTAMI PŁATNICZYMI.

8.DOKONANIE REZERWACJI SKUTKUJE POWSTANIEM OBOWIĄZKU PONIESIENIA OPŁATY ZGODNIE Z CENNIKIEM.

9.ODWOŁANIE REZERWACJI MOŻLIWE JEST NA 24 GODZINY PRZED JEJ TERMINEM. PO TYM CZASIE POWSTAJE OBOWIĄZEK JEJ ROZLICZENIA W PEŁNEJ WYSOKOŚCI.

10.ADMINISTRATOR OBIEKTU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYPADKI I ZDARZENIA WYWOŁUJĄCE SZKODĘ, UTRATĘ LUB ZNISZCZENIE RZECZY WNIESIONYCH NA TREN OBIEKTU. ZA OSOBY PONIŻEJ 18 ROKU ŻYCIA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PONOSZĄ RODZICE LUB OPIEKUNOWIE PRAWNI. UŻYTKOWNIK-TRENER ORGANIZUJE ZAJĘCIA NA WŁASNY RACHUNEK ORAZ PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BEZPIECZEŃSTWO OSÓB BIORĄCYCHUDZIAŁ W ZAJĘCIACH.

11.KORZYSTAJĄCY Z OBIEKTÓW C.T.JAKUBOWO ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZACHOWANIA ZGODNEGO Z TENISOWYMI NORMAMI ETYCZNYMI,KULTURĄ OGÓLNĄ,HIGIENĄ,WŁAŚCIWYM STROJEM I ODPOWIEDNIM OBUWIEM ORAZ POSZANOWANIEM SPRZĘTU KLUBOWEGO I PORZĄDKU.

12.TEREN C.T.JAKUBOWO JEST MONITOROWANY W SPOSÓB CIĄGŁY,A NAGRANIA Z KAMER MOGĄ BYĆ PODSTAWĄ DO SPRAWDZENIA STOSOWANIA SIĘ DO REGULAMINU.MONITORING PROWADZONY JEST W SPOSÓB NIENARUSZAJĄCY DÓBR OSOBISTYCH ORAZ GODNOŚCI UŻYTKOWNIKÓW.

13.UŻYTKOWNIKAMI KORTÓW C.T.JAKUBOWO MOGĄ BYĆ WYŁĄCZNIE OSOBY I PODMIOTY,KTÓRE AKCEPTUJĄ POSTANOWIENIA NINIEJSZEGO REGULAMINU I TYM SAMYM ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ DO JEGO PRZESTRZEGANIA.

                                                                                     ADMINISTRATOR